ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Одељење за привремени режим саобраћаја - дозволе за кретање ПДФ Штампа Eл. пошта
 
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КРЕТАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА КРОЗ ГРАД
 
Сва правна и физичка лица, која имају потребу за добијањем решења о кретању и заустављању (снабдевање) моторних возила на територији града Београда мимо утврђеног режима саобраћаја, подносе захтев на шалтеру број 4 у улици 27. марта број 43-45. Дозволу је могуће добити за један месец или за више месеци.

Напомена: Готова решења издају се сваког радног дана од 09:00 до 11:00 и од 14:00 до 15:00 часова.
Додатне информације можете добити и телефоном 330-9459 и 330-9442, a можете нас
контактирати и путем е-мејла.


У захтеву је потребно навести:

 1. име и адресу подносиоца захтева,
 2. разлози кретања возила мимо утврђеног режима саобраћаја,
 3. регистарски број возила,
 4. временски период на који се захтев односи (навести месеце за које се тражи дозвола),
 5. контакт телефон.

Уз захтев се прилажу фотокопије следећих докумената:

 1. саобраћајне дозволе – из читача,
 2. записника и решења Министарства саобраћаја (односи се на возила за која су приложене саобраћајне дозволе),
 3. решења Агенције за привредне регистре,

Приликом подношења захтева за кретање/снабдевање плаћају се следеће таксе:


1.
Локална административна такса за подношење захтева

Градска административна такса:
Прималац: Град Београд
На жиро рачун број: 840-742241843-03
Позив на број: 97 50-501
Износ таксе: 310 динара

Напомена: Такса се наплаћује по захтеву, а у једном захтеву је могуће тражити дозволе за више возила.

2а.
Решење о кретању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја, за текућу годину

Градска административна такса тарифни бр. 5, тач. 4
Прималац: Град Београд
На жиро рачун број: 840-742241843-03
Позив на број 97 81-501-08-05-04
Износ таксе 506 динара

Напомена: Такса се наплаћује по теретном возилу (једно возило једна такса, два возила две таксе итд).

2б.
Решење о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја, за текући месец

Градска административна такса тарифни бр. 5, тач. 5
Прималац: Град Београд
На жиро рачун број: 840-742241843-03
Позив на број 97 78-501-08-05-05
Износ таксе 3105 динара

Напомена: Такса се наплаћује по теретном возилу (једно возило једна такса, два возила две таксе итд) и односи се на возила која се заустављају/паркирају на градској уличној мрежи.


2ц.
Решење за снабдевање у пешачкој зони, за текући месец

Градска административна такса тарифни бр. 5, тач. 3
Прималац: Град Београд
На жиро рачун број: 840-742241843-03
Позив на број 97 84-501-08-05-03
Износ таксе 3105 динара

Напомена: Такса се наплаћује по теретном возилу (једно возило једна такса, два возила две таксе итд) и односи се на возила највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, која врше снабдевање објеката у пешачким зонама.


Извод из ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ И АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ОБЛАСТИ РАДА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ, сл. лист Града Београда бр.77/2014

Правна акта која регулишу ову материју су:

 1. Решење о режиму саобраћаја теретних моторних и запрежних возила кроз Београд (Сл. лист града Београда, 67/12 и 64/14),
 2. Решење о улицама у којима се уводи посебан режим саобраћаја (Пешачке зоне),
 3. Одлука о локалним административним таксама за територију града Београда.

Решење о режиму саобраћаја теретних моторних и запрежних возила кроз Београд можете преузети - овде

Решење о улицама у којима се уводи посебан режим саобраћаја (Пешачке зоне) можете преузети - овде