Кампање и манифестације

Назад

Повраћај уплаћене градске административне таксе

                          Повраћај уплаћене градске административне таксе

Повраћај више или погрешно уплаћене републичке администативне таксе, врши се у складу са одредбама члана 28. Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.

Процедура за повраћај градских административних такси које сте грешком уплатили на рачун Градске управе 840-742241843-03 приликом подношења захтева Секретаријату за саобраћај је следећа:

 

 • Најпре се посебним захтевом обраћате Секретаријату за саобраћај, 27. марта бр.43, за издавање Потврде да средства која сте грешком уплатили нису искоришћена, односно неће бити искоришћена по својој намени за издавање аката из оквира надлежности Секретаријата за саобраћај. Уз поднети захтев за издавање Потврде потребно је доставити доказ о извршеним уплатама средстава (фотокопија извода о извршеним уплатама).

 

 • Након   прибављања Потврде, посебним захтевом за повраћај неискоришћених средстава, обраћате се општинском одељењу Секретаријата за јавне приходе на месту вашег пребивалишта (адресе одељења за подручја градских општина). Уз захтев за повраћај више или погрешно уплаћених средстава потребно је доставити, оригинал прибавњену Потврду коју вам је издао Секретаријат за саобраћај, оригинал налога за уплату или извод - као доказ о извршеној уплати на рачун Градске управе и број рачуна на који ће повраћај средстава бити извршен.   

За питања статуса ваших средстава и када ће њихов повраћај бити извршен информишете се код Општинског одељења Секретаријата за јавне приходе код којег сте и поднели захтев за повраћај неискоришћених средстава.