Одељење за планирање саобраћаја

детаљније
Чиме се бавимо
                     Давање одговора из области планирања саобраћаја и примене планираних решења дописа разних садржина везаних за планску документацију
                     Давање одговора из области планирања саобраћаја и примене планираних решења дописа разних садржина везаних за планску документацију
                     Давање мишљења на пројектну (уранистичко-техничку) документацију, у делу саобраћајног решења
                     Давање мишљења на пројектну (уранистичко-техничку) документацију, у делу саобраћајног решења
                     Издавање саобраћајно-техничких услова за Локацијске услове (на основу које се добија Грађевинска дозвола) према обједињеној процедури
                     Издавање саобраћајно-техничких услова за Локацијске услове (на основу које се добија Грађевинска дозвола) према обједињеној процедури
                     Издавање саобраћајно-техничких услова за израду Урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације/парцелације
                     Издавање саобраћајно-техничких услова за израду Урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације/парцелације
                     Издавање саобраћајно-техничких услова за израду планске документације
                     Издавање саобраћајно-техничких услова за израду планске документације